Storitve

sodisce

Pridobivanje dokaznega gradiva za sodne in druge postopke

V sodelovanju z odvetniki zbiramo dokazno gradivo, kjer je potrebno terensko poizvedovanje. Odvetniki so lahko v zastopanju svojih strank pred državnimi organi uspešnejši z zbranim dokaznim gradivom, ki jim ga na terenu zbere detektiv. Lahko gre za odškodninske, civilne, delovne, posestne ali družinske spore ter tudi izvršilne postopke.

bolniska

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Sumite, da vaš zaposleni zlorablja bolniško odsotnost? Je vaš zaposleni na bolniški le v času počitnic in okoli praznikov?

Začasna odsotnost zaposlenih z dela predstavlja za podjetja velike stroške. Kot posledica odsotnosti zaposlenega se pojavljajo v podjetju težave z nadomeščanjem zaposlenih, nižjo produktivnostjo, plačilo nadomestila odsotnosti zaposlenim, zmanjšanje dobička, slabši konkurenčni položaj na trgu, zamude pri delu in podobno. Podjetja se vse bolj zavedajo posledic velikega števila bolniških odsotnosti in zato je zmanjševanje števila bolniških odsotnosti marsikje postala prioriteta.

Morebitno zlorabo bolniške odsotnosti preverjam tako s kontrolami na domu, kot z nadzori skozi daljše časovno obdobje. Izvajanje kontrol bolniške odsotnosti priporočam tudi, ko ni suma o sami zlorabi bolniške odsotnosti. Kontrola deluje preventivno in s tem zmanjšate možnost, da bi se zlorabe med zaposlenimi začele pojavljati. Med tem, ko nadzor bolniške odsotnosti priporočam, ko obstaja sum, da zaposleni zlorablja bolniško odsotnost.

Prav tako vam lahko svetujemo, kako število bolniških odsotnosti med zaposlenimi zmanjšati z različnimi ukrepi znotraj podjetja (organizacija dela, delovno okolje, medsebojno razumevanje…).

potni

Potni stroški

Imate sum, da vaš zaposleni zlorablja upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo?
Zlorabe potnih stroškov preverjam z osebno zaznavo, in v primeru da so delodajalčevi sumi utemeljeni, z uporabo tehničnih sredstev zlorabo ustrezno dokumentiram in podam poročilo o zlorabi, ki vam služi v nadaljnjih postopkih zoper zaposlenega.

alkohol

Zloraba alkohola in drog na delovnem mestu

V Sloveniji je alkoholiziranost na delovnem mestu še vedno velik problem. Zaposleni na delovnem mestu ne sme biti pod vplivom alkohola ali drog, kar določa tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Delodajalec preverja stanje zaposlenega na način, ki ga opredeljuje interni akt podjetja. V primeru, da v internem aktu nimate določenih postopkov in načinov ugotavljanja stanja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, vam pri tem pomagam, saj je to bistveno, da so dokazi o alkoholiziranosti ali delom pod vplivom drog, veljavni tudi na sodišču.

Ugotavljanje alkoholiziranosti na delovnem mestu in preverjanje prisotnosti prepovedanih drog pri zaposlenih opravljam v sodelovanju z detektivi Detektivsko varnostne agencije, ki razpolagajo z najsodobnejšo opremo za ugotavljanje prisotnosti drog in alkohola. Preizkuse alkoholiziranosti opravljamo z alkotesti, ki so redno kalibrirani in ga izvajamo izključno osebe, ki imamo za opravljanje preizkusov pridobljen ustrezen certifikat.

nadzor

Nadzor nad delom zaposlenih

Neredko se zgodi, da predvsem pri preverjanju delavcev na terenu (pa tudi pri preverjanju delavcev v prostorih podjetja) ugotovimo razne disciplinske kršitve, ki se nanašajo na neracionalno izrabo delovnega časa, delovnih sredstev, uporabljanje službenih strojev in vozil v lastne namene in podobno.

Za vas preverimo, ali se zaposleni držijo internih pravil podjetja in delajo v skladu z navodili delodajalca.

list

Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

Konkurenčna klavzula pomeni s pogodbo o zaposlitvi pisen dogovor glede prepovedi opravljanje konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja v trajanju največ dveh let. Konkurenčno klavzulo ureja Zakon o delovnih razmerjih.

Konkurenčna prepoved se nanaša le na tiste posle, ki sodijo v okvir dejavnosti delodajalca in bi lahko delavec s svojim ravnanjem škodoval interesom delodajalca. Predhodno je potreben pisen dogovor za opravljanje del, ki bi za delodajalca lahko pomenila konkurenco. Konkurenčno prepoved prav tako ureja Zakon o delovnih razmerjih.

tat

Tatvine na delovnem mestu

Tatvine na delovnem mestu se pojavljajo zelo pogosto. Vendar, jih vodstvo podjetja velikokrat ne zazna ali jih prepozno zazna in so pripravljeni ukrepat šele po storitvi dejanja. Pri tatvinah na delovnem mestu bi se morala podjetja zavedati, da je potrebno ukrepati preventivno, saj marsikdo nekaj ukrade zgolj iz priložnosti in ne zaradi dejanske potrebe.

V primeru tatvine vam pomagam odkriti storilca in najti odtujene stvari. V kolikor pa želite preventivno zavarovati podjetje pred morebitnimi tatvinami, vam pomagamo pri izboljšanju varnostnega sistema, naredimo analizo varnostnih tveganj ali testiramo vaš trenutni varnostni sistem.

vrocanje

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Za državne organe ter pravne in fizične osebe opravljam vročanje pisemskih pošiljk po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku.

Pri osebnih vročitvah je zelo pomembno, da so opravljene pravočasno in v skladu z zakonodajo, saj so ključni element za nadaljnji postopek. Priporočam, da se izognete morebitnim težavam nepravilnega ali nepravočasnega vročanja in stvari prepustite detektivom, ki poznajo določbe in vročitev pravilno opravijo.

povzrocitev

Zbiranje informacij o povzročiteljih škod

Pomagam vam zbrati informacije o povzročiteljih škod. Za vas zberem dokaze, priče in pridobim ostale informacije, ki vam lahko pomagajo pri ugotavljanju dogajanja v določenem trenutku.

dolzniki

Iskanje dolžnikov

Velikokrat se dolžniki skrivajo in otežujejo potek izvršilnega postopka ali pa skrivajo svoje premoženje.

Pri iskanju dolžnikov pridobivam podatke o dejanskem prebivališču dolžnika, lastništvu nepremičnin, premičnin, o zaposlitvi in drugih sredstvih, ki se lahko ugotovijo z delom na terenu in vam s tem olajšam potek izvršilnega postopka.

anonimka

Anonimna pisanja

Ste prejeli sms, e-mail ali pismo od neznanega pošiljatelja, v katerem grozi vam ali vašemu podjetju, širi neresnice, škodi vašemu ugledu?

Anonimna pisanja so sporočila neznane osebe ali oseb, katerih cilj je nekomu škodovati. Običajno se pojavljajo v obliki groženj, blatenja, širjenja neresnic, škodovanju ugleda in podobno. Pisanja so lahko natisnjena, lahko gre za rokopis, lahko so poslana preko sms-a, e-maila, lahko gre za grafitno pisanje na objekte, ceste, avtomobile, in podobno.

Skupaj z Detektivsko varnostno agencijo vam nudimo iskanje avtorjev anonimnih pisanj. Ker je preiskovanje anonimnih pisanj zahtevno opravilo in se pisanja pojavljajo v različnih oblikah nam je v pomoč detektivski laboratorij Detektivsko varnostne agencije.

druzina

Družinsko pravne zadeve

Preverjanje partnerske nezvestobe
V primeru suma partnerske nezvestobe za vas preverimo, kje se partner/ka v določenem času nahaja. Preverimo, ali se res nahaja na določenem kraju kot je služba, sestanek, določene aktivnosti in ali je to le izgovor za družabno srečanje ali oddih.

Poizvedbe o aktivnostih otrok
Imate občutek, da vaš otrok zahaja v slabo družbo in nimate nadzora s kom in kje se vaš otrok nahaja v času kot ste v službi? V primeru, da pri otroku opažate negativno odklonsko vedenje (neupravičeno izostajanje od pouka, uživanje alkohola ali prepovedanih drog, beg od doma in podobno) za vas opravimo nadzor nad otrokom.

Neplačevanje preživnine
Za vas lahko zberemo podatke o dolžniku in njegovem premoženju (denarnih sredstvih, nepremičnem in premičnem premoženju), ki vam bodo koristila pri vlogi izvršilnega postopka.

Preverimo ali neplačnik preživnine morda »dela na črno«, ali je svoje premoženje prepisal na sorodnike ali druge osebe, ali si zaradi višine plačevanja preživnine podjetniki in obrtniki izplačujejo minimalno plačo, sicer pa se vozijo v avtomobilih višjega cenovnega razreda, sklepajo različne posle in podobno.

Skrbništvo nad otrokom
Imate sum da vaš/a parter/ka zaradi svojega življenjskega sloga ni upravičen/a do skrbništva nad otrokom. Detektivi lahko za vas preverimo, ali parter/ka živi življenjski slog, ki je neodgovoren do otrok, in ali se zapleta v dvomljive ali nezakonite dejavnosti, ki ogrožajo dobro počutje otroka.

Ostale storitve

Ponudbo ostalih storitev, ki jih skupaj z Detektivsko varnostno agencijo ponujamo, so na voljo na njihovi spletni strani.